Regnskapsrapporter

Alle regnskapsrapporter ferdige i god tid før fristen

CG927Med et godt og gjennomtenkt Excel-system for regnskapsrapportering sparer du mye tid, og slipper unna stress og forsinkelser. Vi utvikler Excel-rapportsystemet som hjelper deg og gir deg i tillegg langt bedre dokumentasjon, oversikt og kontroll.

Vi lager Excel-systemer som gjør at enda flere manuelle, tidkrevende og kjedelige arbeidsoppgavene blir automatisert på en smart og oversiktlig måte. Etter at Excel-systemet er ferdig, utgjøre det en fleksibel mal som du bruker på all fremtidig regnskapsrapportering, som da blir en rask og enkel prosess.

RIC Excel Rapporter AS er blant Norges fremste eksperter på regnskapsrapportering, Excel og systemutvikling i Excel-regneark.

 

Excel-rapporteringssystemer som er viktige og hyppig brukt

Viktige og ofte benyttede rapporter er hvor vår kompetanse på utvikling av Excel-rapportsystemer har størst nytte og gir størst verdi for våre kunder:

 • Månedsrapporter
 • Kvartalsrapporter
 • Årsrapporter

 

Vår metodikk for utvikling av Excel-systemer

 • Utgangspunktet: Vi tar utgangspunkt i den Excel-filen kunden vil at vi skal bruke som grunnlag. Denne filen er ikke mer enn et grunnlag, siden den alltid vil inneholde gamle utdaterte elementer som ikke skal være med i et optimalisert Excel-system.
 • Starten er en tom Excel-fil: Vi starter alltid fra en nyopprettet Excel-fil. Denne utvikles gradvis til å bli et komplett Excel-system. Endring av et eksisterende Excel-system fungerer dårlig: Det ville tatt lenger tid, øke risikoen for feil og gjøre nødvendige forbedringer vanskeligere.
 • Inndata: Inndata er tall som hentes fra selskapenes saldobalanser eller spesielle Inndata-rapporter. Fordi vårt Rapportsystem utvikles i Excel, bør Inndata fra selskapene også rapporteres i Excel. Da kan Inndata registreres ved hjelp av “Copy-Paste” fra kildefilene og inn i Rapportsystemet. Det får prosessen med registrering av data ned på en brøkdel av tiden manuell inntasting tar. Vi utnytter alltid kundens eksisterende system for Inndata-rapportering i utviklingen av nye rapportsystemer, og setter opp egne Inndata-regneark for dette i selve Rapportsystemet. I mange tilfeller bistår vi også med å forbedre Inndata-rapportpakkene, dvs. de Excel-filene som konsernselskapene rapporterer sine tall til morselskapet i.
 • Formler, beregninger og dokumentasjon: Dette er hjernen i rapportsystemet, hvordan man går fra rådata i selskapenes Inndata-rapportering og til konsoliderte rapporter for resultatregnskap, balanseregnskap, kontantstrømoppstilling og evt. andre rapporter som det er behov for. Vi setter opp de nødvendige regnearkene som samler tallene og sørger for å konsolidere konserntall, foreta konsernelimineringer, omberegne tall til felles valuta etc. Separate kolonner blir satt opp for manuelle tilleggsposteringer og korreksjoner. Alle våre Excel-systemer får et solid revisjonspor og nødvendig dokumentasjon til økonomisjef, controller og revisor for alle beregninger som er gjort. Vi legger inn de regneark som det er behov for slik at rapportsystemet får optimal oversiktlighet og kontrollmuligheter.
 • Rapporter (Utdata):  Det er rapport-regnearkene som er sluttresultatet – det som skal skrives ut og legges frem for daglig leder og styret. Både innholdet og utformingen av disse rapport-regnearkene bestemmes av kunden.

 

Utviklingen av Excel-systemene skjer i nært samarbeid med kunden

Kundens medvirkning er svært viktig. Det er den som sikrer at sluttresultatet blir et Excel-rapportsystem som samsvarer med kundens ønsker og behov.

Derfor får kunden i løpet av prosjektet det nye Excel-systemet overlevert i flere utviklingsversjoner. Kunden kontrollerer de tilsendte versjonene av Excel-systemet, og kommer med eventuelle ønsker om forbedringer, endringer og tillegg.

Kundens tilbakemeldinger på utviklingsversjonene er viktige for flere forhold: De fungerer også som kundens aksept av systemets gjeldende innhold og utforming, og den jobben som er utført så langt. Får vi ingen tilbakemeldinger vil det innebære en stilltiende aksept, og vi jobber videre på utviklingen av Excel-systemet slik det er.

 

Konsernrapportering

Jo mer kompleks rapporteringen er, desto mer er det å hente på å utvikle det Excel-systemet som skal brukes. Det vil ofte være bedre å innhente ekstern bistand som kommer med nye ideer, arbeidsmetoder og ekspertise, enn å ta denne jobben selv – på toppen av og inn i mellom alle andre arbeidsoppgavene.

Når rapporteringen skjer i konsernforhold, blir det ekstra mange komplekse forhold som må håndteres. Et konsern vil derfor ekstra stor gevinst av å optimalisere sine Excel-rapportsystemer.

 

Dine gevinster med optimalisert Excel-system for rapportering:

 • Frigjøring av tid
 • Bedre arbeidsmetodikk
 • Bedre oversikt og dokumentasjon
 • Lavere risiko for feil
 • Et enklere og mer logisk og brukervennlig system

 

Hvorfor våre konsulenter gir så gode løsninger

 • Vi har solid erfaring fra denne type jobber og liker å skape løsninger
 • Vi bruker en målrettet metodikk som har vist seg å være effektiv
 • Vi har en rekke ferdigutviklede moduler vi kan bygge inn i et nytt system
 • Vi tar utgangspunkt i dine eksisterende Excel-filer og beholder alt som er godt nok
 • Vi har høy kompetanse på regnskap og konsernregnskap og praktisk utførelse
 • Vi jobber raskt og effektivt og kaster ikke bort tiden på unødvendigheter
 • Vi setter systemet opp slik at du selv kan utføre fremtidig tilpasninger

 

Sigurd Renander
Statsautorisert revisor / Excel-utvikler / Executive consultant